پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

سیاهه...
و طبیعتا چال هم هست

+ موفق باشید دی: