پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

می خواهی بنویسی و ایده ای نداری

الزاما به دنبال داستانی، یک داستانِ عمیق که تو را نشان دهد، شاید با این کمی خالی شوی.

خوب که فکر می کنی نمی دانی که قرار است از چه خالی شوی...

این شده حال این ساعاتِ من:

کمی از هر چیز


می روم، بی آنکه ذره ای پشیمان باشم یا حتی کمی بترسم.

اینکه چه چیزی روبرویم قرار خواهد گرفت، موضوعی جداست. موضوعی که تا با آن روبرو نشوم نمی توانم برایش غصه ای بخورم.

اما یک چیز را خوب می دانم، و آن این است که هنوز مانده تا برسم. هنوز مانده تا از درخت جدا شوم و روی زمین بیافتم. مانده تا جاذبه را درک کنم و مانده تا...

تا ابد که قرار نیست بروم. تا ابد هم قرار نیست بمانم. ولی...

...................................


+ شاید برم سربازی، اما از دستم راحت نمی شین. دی:


تاریخ: اولین روز سربازی