پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

یادته گفتم که حس بدی بهت ندارم؟

گفتم حتی ازت ممنونم که می خوای ازش محافظت کنی.


دروغ گفتم.(اون موقع البته راست می گفتم)

در عین حال می دونم که تصمیم درستی گرفتم. شاید بهتر باشه بگم:«انفعال درستی داشتم.»


+ بخشی از داستانِ من.